Scroll Top

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ingangsdatum

De ingangsdatum van deze Servicevoorwaarden is 1 januari 2014.

Deze Voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten of eerdere versies van deze Voorwaarden tussen u en Qardio voor het gebruik van de Diensten.

Bedankt voor het gebruik van Qardio! Deze servicevoorwaarden ("Voorwaarden") hebben betrekking op uw gebruik van en toegang tot de diensten, clientsoftware en websites ("Diensten") die worden geleverd door Qardio, Inc. Ons Privacybeleid legt uit hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken, terwijl ons Beleid voor acceptabel gebruik uw verantwoordelijkheden schetst bij het gebruik van onze Diensten. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, hebt u geen recht op toegang tot of gebruik van onze Diensten of op aankoop van producten of diensten van de Qardio Market. Als u zich registreert voor of anderszins gebruik maakt van onze Diensten, of producten of diensten van de Qardio Market koopt, wordt u geacht uw aanvaarding van de Voorwaarden te bevestigen en akkoord te gaan met dit bindende contract. Als u onze Diensten gebruikt voor een organisatie, gaat u akkoord met deze Voorwaarden namens die organisatie.

Door de Dienst te gebruiken en producten te kopen in de Qardio Market, erkent en aanvaardt u en gaat u akkoord met alle bepalingen van het Privacybeleid, inclusief, zonder beperking, het gebruik en de behandeling van Uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

De Qardio-dienst bestaat uit Qardio-software (zoals hieronder gedefinieerd) en andere producten, diensten en websites die worden gehost of beschikbaar gesteld door Qardio, die u in staat stellen veel prachtige dingen te doen op meerdere mobiele apparaten en computersystemen (gezamenlijk de "Dienst"). In ruil voor het gebruik van de Dienst, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

Partijen bij deze overeenkomst

U bent één partij bij dit contract. Behalve zoals uitgelegd in onze Commerciële Voorwaarden met betrekking tot bepaalde aankopen van de Qardio Market, is de andere partij bij dit contract, als u in de Verenigde Staten of Canada woont, Qardio, Inc., een bedrijf gevestigd in Californië. Als u in de Europese Unie of Zwitserland woont, dan is de andere partij bij deze overeenkomst Qardio Europe Ltd., een bedrijf gevestigd in Londen, Verenigd Koninkrijk ("Qardio Europe"). Als u buiten de Verenigde Staten, Canada, Europese Unie of Zwitserland woont, dan is de andere partij bij dit contract Qardio, Inc.

Qardio, Inc., Qardio Europe Ltd., zoals van toepassing, kan in deze Servicevoorwaarden worden aangeduid als "Qardio", "wij" en soms "ons". Lees onze Commerciële voorwaarden voor informatie over aanvullende contractvoorwaarden met betrekking tot de aankoop van producten van de Qardio-markt.

Uw informatie & uw toestemming

Wanneer je onze Services gebruikt, geef je ons zaken zoals je naam, e-mail, biometrische gegevens enzovoort ("Jouw Gegevens"). Uw Informatie is van u. Deze Voorwaarden geven ons geen rechten op Uw Gegevens, behalve de beperkte rechten die ons in staat stellen de Diensten aan te bieden.

We hebben jouw toestemming nodig om dingen te doen zoals het hosten van Jouw Gegevens, het maken van back-ups en het delen ervan wanneer je ons daarom vraagt. Onze Services bieden je ook functies die vereisen dat onze systemen toegang hebben tot Jouw Gegevens en deze kunnen opslaan en scannen. Je geeft ons toestemming om deze dingen te doen, en deze toestemming strekt zich uit tot vertrouwde derden waarmee we samenwerken.

Uw informatie delen

Via onze Services kunt u uw informatie met anderen delen, dus denk goed na wanneer u deze informatie deelt.

Uw verantwoordelijkheden

Wij moedigen u aan om een aparte en niet voor de hand liggende combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken die verschilt van de combinatie die u voor andere diensten gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de nauwkeurigheid, volledigheid en vertrouwelijkheid van Uw Informatie, en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, inclusief activiteiten van anderen aan wie u Uw Informatie hebt verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit uw verzuim om ons te voorzien van nauwkeurige informatie of om Uw Gegevens veilig te houden. Als u ongeoorloofd gebruik van Uw gegevens ontdekt of vermoedt dat iemand toegang heeft tot Uw gegevens, dient u onmiddellijk uw wachtwoord te wijzigen en onze Klantenservice op de hoogte te stellen.

Om Qardio op verschillende computers te kunnen gebruiken, moet je onze clientsoftware installeren op je computers, tablets en telefoons. Sorry, maar het aanschaffen van deze apparaten en het betalen voor hun connectiviteit en data-abonnementen is jouw verantwoordelijkheid. Qardio is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van internet en andere telecommunicatiediensten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Diensten of voor het functioneren van de Diensten.

U mag de Diensten of Qardio Software niet gebruiken of anderszins exporteren, behalve zoals toegestaan door de wetgeving van de Verenigde Staten en de wetten van het rechtsgebied waarin de Diensten worden gehost en waartoe u toegang hebt, of waar u gebruik maakt van de Qardio Software. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag de Qardio Software niet (i) worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar landen die onder een Amerikaans embargo vallen of (ii) worden geleverd aan of gebruikt door iemand die op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat of op de Denied Person's List of Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door gebruik te maken van de Service, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt of op een dergelijke lijst staat, en dat u de Service niet in een dergelijk land zult gebruiken.

Tot slot zijn onze Services niet bedoeld voor en mogen ze niet worden gebruikt door personen jonger dan 14. Door onze Services te gebruiken, verklaar je dat je ouder bent dan 14.

Software

Bij sommige van onze Diensten kun je clientsoftware ("Software") downloaden die automatisch kan worden bijgewerkt. Zolang je deze Voorwaarden naleeft, geven we je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Software te gebruiken, uitsluitend om toegang te krijgen tot de Diensten. Voor zover een onderdeel van de Software kan worden aangeboden onder een open source licentie, zullen we die licentie aan je beschikbaar stellen en kunnen de bepalingen van die licentie expliciet voorrang hebben op sommige van deze Voorwaarden. Tenzij de volgende beperkingen bij wet verboden zijn, stemt u ermee in de Services niet te onderwerpen aan reverse-engineering of decompileren, dit niet te proberen en niemand hierbij te helpen.

Recht om de diensten te wijzigen

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, nieuwe elementen te implementeren als onderdeel van en/of in aanvulling op de Diensten en Qardio Software, inclusief wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de vorige werkwijze van de Dienst. We verwachten dat dergelijke wijzigingen de algehele Service zullen verbeteren, maar het is mogelijk dat u het niet met ons eens bent. We behouden ons ook het recht voor om beperkingen op te leggen aan de aard of omvang van de opslagruimte die voor u beschikbaar is, of uw blijvende mogelijkheid om toegang te krijgen tot Uw informatie en andere gegevens of deze te delen, en om op elk moment andere beperkingen op te leggen, met of zonder kennisgeving.

In verband met wijzigingen van de Diensten kan Qardio van tijd tot tijd automatisch software-updates downloaden op uw computers en apparaten met de bedoeling de Diensten te verbeteren, aan te vullen, te repareren en/of verder te ontwikkelen. Qardio zal trachten u de optie te geven om de update al dan niet te installeren; in bepaalde omstandigheden (bijv. veiligheidsrisico's) kan Qardio u echter verplichten de update te installeren om toegang te blijven houden tot de Diensten. In alle gevallen stemt u ermee in dat u Qardio toestaat deze updates aan u te leveren (en dat u ze ontvangt) als onderdeel van uw gebruik van de Diensten.

Onze intellectuele eigendomsrechten

De Diensten worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere Amerikaanse en buitenlandse wetten. Deze Voorwaarden verlenen je geen enkel recht, titel of belang in de Diensten, de inhoud van anderen in de Diensten, Qardio-handelsmerken, logo's en andere merkkenmerken. We verwelkomen feedback, maar merken op dat we opmerkingen of suggesties kunnen gebruiken zonder enige verplichting jegens jou.

Beëindiging

Het staat je vrij om op elk gewenst moment te stoppen met het gebruik van onze Services. We behouden ons ook het recht voor om de Services op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. We kunnen je gebruik van de Services bijvoorbeeld opschorten of beëindigen als je deze Voorwaarden niet naleeft, of de Services gebruikt op een manier die ons wettelijk aansprakelijk kan stellen, de Services verstoort of het gebruik van de Services door anderen verstoort. We behouden ons het recht voor om je account te beëindigen en te verwijderen als je gedurende 12 opeenvolgende maanden geen toegang hebt gehad tot onze Services. Voordat we dit doen, sturen we je natuurlijk een bericht via het e-mailadres dat aan je account is gekoppeld.

Diensten "AS IS

We streven ernaar geweldige Services te leveren, maar er zijn bepaalde dingen die we niet kunnen garanderen. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN GEVEN QARDIO EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS GEEN GARANTIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, OVER DE SERVICES. UW GEBRUIK VAN DE SERVICES EN DE AANKOOP EN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. DE SERVICES WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN". EN PRODUCTEN WORDEN VERKOCHT OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. WE WIJZEN OOK ALLE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK AF. In sommige staten zijn de disclaimers in deze paragraaf niet toegestaan, dus mogelijk zijn ze niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

Je erkent ook dat verschillende acties van Qardio de toegang tot Je Informatie of het gebruik van de Diensten op bepaalde tijdstippen en/of op dezelfde manier, voor beperkte perioden of permanent, kunnen belemmeren of verhinderen, en gaat ermee akkoord dat Qardio geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt als gevolg van dergelijke acties of resultaten, inclusief, zonder beperking, voor het verwijderen van, of het niet beschikbaar stellen aan jou, van Je Informatie. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van enig deel van de Diensten.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL QARDIO, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (A) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE OF ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, ZAKEN OF WINST, ONGEACHT DE WETTELIJKE THEORIE, ONGEACHT OF QARDIO GEWAARSCHUWD IS VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL NIET AAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL BEANTWOORDT; (B) TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN MEER DAN HET HOOGSTE VAN $20 OF DE BEDRAGEN DIE DOOR U BETAALD ZIJN AAN QARDIO VOOR DE AFGELOPEN 12 MAANDEN VAN DE DIENSTEN IN KWESTIE. Sommige staten staan de soorten beperkingen in deze paragraaf niet toe, dus ze zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Vorderingen zijn verjaard

U gaat ermee akkoord dat ongeacht enige wet of wet die het tegendeel bepaalt of het van toepassing zijnde proces voor geschillenbeslechting, enige claim of rechtsvordering die u mogelijk hebt voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Services of Producten of anderszins onder deze, moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan of u gaat er hierbij mee akkoord voor altijd te worden uitgesloten van het instellen van een dergelijke claim.

De bepalingen in dit gedeelte, getiteld "Vorderingen zijn verjaard", worden beschouwd als een afzonderlijke schriftelijke wettelijk bindende overeenkomst tussen u en ons.

Geschillen oplossen

Laten we eerst proberen dingen op te lossen. We willen uw problemen aanpakken zonder dat er een formele rechtszaak nodig is. Voordat u een claim indient tegen Qardio, gaat u ermee akkoord om te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met dispute-notice@qardio.com. We zullen proberen het geschil informeel op te lossen door contact met u op te nemen via e-mail. Als een geschil niet binnen 15 dagen na indiening is opgelost, kunt u of Qardio een formele procedure aanspannen.

We gaan allebei akkoord met arbitrage

U en Qardio komen overeen om alle claims met betrekking tot deze Voorwaarden of de Diensten op te lossen door middel van definitieve en bindende arbitrage, behalve zoals uiteengezet onder Uitzonderingen op de Overeenkomst tot Arbitrage hieronder.

Arbitrageprocedures

De American Arbitration Association (AAA) zal de arbitrage uitvoeren volgens de commerciële arbitrageregels en de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen. De arbitrage wordt gehouden in het graafschap van de Verenigde Staten waar u woont of werkt, San Francisco (CA), of een andere locatie die we overeenkomen.

JIJ EN QARDIO KOMEN OVEREEN, ALS ONDERDEEL VAN DE ARBITRAGEOVEREENKOMST, DAT IEDER VAN ONS ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN EN NIET ALS ONDERDEEL VAN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE. WE VERWIJZEN HIERNAAR ALS HET "VERBOD OP GROEPS- EN REPRESENTATIEVE ACTIES". TENZIJ ZOWEL U ALS WIJ ANDERS OVEREENKOMEN, MAG DE ARBITER UW OF ONZE VORDERING NIET CONSOLIDEREN OF SAMENVOEGEN MET DE VORDERINGEN VAN EEN ANDERE PERSOON OF PARTIJ, EN MAG HIJ NIET ANDERSZINS VOORZITTER ZIJN VAN ENIGE VORM VAN EEN GECONSOLIDEERDE, REPRESENTATIEVE OF GROEPSPROCEDURE. DE ARBITER MAG ALLEEN GENOEGDOENING TOEKENNEN (INCLUSIEF GELDELIJKE GENOEGDOENING, RECHTERLIJK BEVEL EN DECLARATOIRE GENOEGDOENING) TEN GUNSTE VAN DE INDIVIDUELE PARTIJ DIE GENOEGDOENING ZOEKT EN ALLEEN IN DE MATE DIE NODIG IS OM GENOEGDOENING TE BIEDEN DIE NOODZAKELIJK IS VOOR DE INDIVIDUELE VORDERING(EN) VAN DIE PARTIJ. TOEGEKENDE GENOEGDOENING KAN GEEN INVLOED HEBBEN OP ANDERE QARDIO-GEBRUIKERS.

Arbitragevergoedingen en prikkels. De AAA-regels zijn van toepassing op de betaling van alle arbitragekosten. Als u een arbitraal vonnis ontvangt dat gunstiger is dan een aanbod van ons om de claim op te lossen, betalen we u $1.000 bovenop het vonnis.

Uitzonderingen op de arbitrageovereenkomst

Zowel jij als Qardio kunnen vorderingen indienen, als ze daarvoor in aanmerking komen, bij de kleine rechtbank in San Francisco (CA). Beide partijen kunnen een rechtszaak aanspannen die uitsluitend gericht is op het verkrijgen van een voorlopige voorziening om ongeoorloofd gebruik of misbruik van de Diensten, of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld handelsmerk-, handelsgeheim-, auteurs- of patentrechten) te stoppen zonder eerst arbitrage of de hierboven beschreven informele geschillenbeslechtingsprocedure aan te spannen.

Gerechtelijk forum voor geschillen

In het geval dat de arbitrageovereenkomst niet van toepassing blijkt te zijn op u of uw claim:

  • Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten of Canada, komen u en Qardio overeen dat elke gerechtelijke procedure (anders dan kleine vorderingen) zal worden aangespannen in de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County (CA). Zowel u als Qardio stemmen in met locatie en persoonlijke jurisdictie aldaar.

  • Indien u een inwoner bent van de Europese Unie of Zwitserland, komen u en Qardio overeen dat elke gerechtelijke procedure (anders dan kleine vorderingen) zal worden aangespannen in de rechtbanken van Londen, Verenigd Koninkrijk. Zowel u als Qardio stemmen in met locatie en persoonlijke jurisdictie aldaar.

  • Als u buiten de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie of Zwitserland woont, komen u en Qardio overeen dat elke gerechtelijke procedure (anders dan kleine vorderingen) zal worden aangespannen in de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County (CA). Zowel u als Qardio stemmen in met locatie en persoonlijke jurisdictie aldaar.

Geen groepsacties

U mag geschillen met ons alleen op individuele basis oplossen en u mag geen claim indienen als eiser of groepslid in een collectieve, geconsolideerde of representatieve actie. Class actions, private attorney general actions en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan.

Beheersende wet

Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten of Canada, zijn deze Voorwaarden en de relatie tussen u en Qardio (inclusief geschillen) in alle opzichten onderworpen aan de wetten van de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, zoals deze van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn aangegaan en volledig moeten worden uitgevoerd binnen Californië tussen inwoners van Californië, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Als u in de Europese Unie of Zwitserland woont, zijn deze Voorwaarden en de relatie tussen u en Qardio (inclusief eventuele geschillen) in alle opzichten onderworpen aan de wetten van Engeland en worden ze geacht te zijn gemaakt en aanvaard in het Verenigd Koninkrijk, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Als u buiten de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie of Zwitserland woont, zijn deze Voorwaarden en de relatie tussen u en Qardio (met inbegrip van eventuele geschillen) in alle opzichten onderworpen aan de wetten van de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, zoals die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn aangegaan en volledig moeten worden uitgevoerd binnen Californië tussen inwoners van Californië, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Qardio met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en vervangen alle andere eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of voorwaarden die van toepassing zijn op het onderwerp van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden creëren geen rechten van derden.

Verklaring van afstand, scheidbaarheid & toewijzing

Het niet afdwingen van een bepaling door Qardio betekent niet dat Qardio afziet van het recht dit later alsnog te doen. Als een bepaling niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht en wordt er een afdwingbare bepaling voor in de plaats gesteld die onze bedoeling zo dicht mogelijk benadert. U mag uw rechten onder deze Voorwaarden niet overdragen en elke poging daartoe zal nietig zijn. Qardio mag haar rechten overdragen aan een van haar filialen of dochterondernemingen, of aan een rechtsopvolger van een bedrijf dat verbonden is aan de Diensten.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Qardio, haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, werknemers, adverteerders en partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade (werkelijke en gevolgschade), verliezen en onkosten (met inbegrip van juridische en andere professionele honoraria) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met claims van derden met betrekking tot uw gebruik van de Diensten, een schending van deze Voorwaarden of andere acties die verband houden met uw gebruik van de Diensten (met inbegrip van alle acties die onder uw account worden ondernomen). In het geval van een dergelijke claim, zullen we een kennisgeving van de claim, rechtszaak of actie sturen naar de contactgegevens die we hebben voor de account, op voorwaarde dat het niet leveren van een dergelijke kennisgeving aan u uw verplichting tot schadeloosstelling hieronder niet zal elimineren of verminderen.

Aanpassingen

Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn vrijwel zeker, als gevolg van wijzigingen in onze Service en de wetten die op ons en jou van toepassing zijn. Als we een wijziging aanbrengen, zullen we ons best doen om u hiervan vooraf op de hoogte te stellen, hoewel in sommige situaties, zoals wanneer een wijziging nodig is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten, een update van deze Voorwaarden mogelijk onmiddellijk van kracht moet worden. We kondigen wijzigingen hier op onze site aan en we kunnen er ook voor kiezen om je op de hoogte te stellen van wijzigingen door een e-mail te sturen naar het adres dat je aan ons hebt opgegeven. We zullen ook proberen de redenen voor de wijziging uit te leggen.

Als we deze Voorwaarden bijwerken, staat het u vrij om te beslissen of u de voorwaarden accepteert of dat u stopt met het gebruik van onze Service; als u de Service blijft gebruiken na het van kracht worden van die update, wordt u geacht in te stemmen met, en gebonden te zijn door, de nieuwe Voorwaarden. Voor alle duidelijkheid, e-mail of andere mededelingen vormen geen effectieve schriftelijke overeenkomst voor dit doel.

Als u door toegang tot of gebruik van de Services gebruik maakt van of producten of diensten verkrijgt van een derde partij, kunt u aanvullend worden onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze derde partij die daarop van toepassing zijn, en deze Voorwaarden hebben geen invloed op uw juridische relatie met deze derde partij.

U erkent en stemt ermee in dat elke gelieerde onderneming van Qardio een derdebegunstigde van deze Voorwaarden is en dat dergelijke andere ondernemingen het recht hebben om elke bepaling van deze Voorwaarden die een voordeel aan hen toekent (of rechten ten gunste van hen verleent) rechtstreeks af te dwingen en zich erop te beroepen. Anders dan dit, zal geen enkele andere persoon of onderneming een derde-begunstigde van deze Voorwaarden zijn.

Partijen bij deze overeenkomst

U bent één partij bij dit contract. Behalve zoals uitgelegd in onze Commerciële Voorwaarden met betrekking tot bepaalde aankopen van de Qardio Market, is de andere partij bij dit contract, als u in de Verenigde Staten of Canada woont, Qardio, Inc., een bedrijf gevestigd in Californië. Als u in de Europese Unie of Zwitserland woont, dan is de andere partij bij deze overeenkomst Qardio Europe Ltd., een bedrijf gevestigd in Londen, Verenigd Koninkrijk ("Qardio Europe"). Als u buiten de Verenigde Staten, Canada, Europese Unie of Zwitserland woont, dan is de andere partij bij dit contract Qardio, Inc.

Qardio, Inc., Qardio Europe Ltd., zoals van toepassing, kan in deze Servicevoorwaarden worden aangeduid als "Qardio", "wij" en soms "ons". Lees onze Commerciële voorwaarden voor informatie over aanvullende contractvoorwaarden met betrekking tot de aankoop van producten van de Qardio-markt.

Het telefoonnummer van Qardio Europe Ltd. is: +44 20 3289 0294

Ten slotte zijn de paragraaftitels in deze Servicevoorwaarden alleen voor het gemak bedoeld en hebben ze geen wettelijke of contractuele gevolgen.

Privacy-voorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke diensten, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies invloed kan hebben op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.